1. DEFINICIJA I PREDMET UGOVORA

1.1. Ovaj ugovor ("Ugovor") je ugovor na daljinu u skladu sa čl. 45 i ss. zakonske uredbe od 6. septembra 2005., br. 206 ("Kodeks potrošača") u slučaju kupaca potrošača u skladu sa čl. 3. Kodeksa potrošača ili, u suprotnom, kupoprodajni ugovor iz čl. 1470 i ss. cc Ugovor se odnosi na prodaju pokretne imovine između Nada Home, sa sjedištem u San Giuseppe Vesuviano (NA), Via Armando Diaz 171, i Kupca. Ugovor se zaključuje direktno prihvatanjem od strane Nada Home ponude kupovine koju izdaje Kupac putem web stranice www.nadahome.it, na osnovu metoda opisanih u sljedećem članku. 3. Ako je ponudu za kupovinu formulisao Kupac telefonom, zaključenje Ugovora će se desiti nakon isporuke proizvoda od strane Nada Home.

2. CIJENE

2.1. Cijene proizvoda prikazane na web stranici www.nadahome.it oni su naznačeni u evrima i uključuju PDV, WEEE Eko doprinos u skladu sa Zakonodavnom uredbom br. 49 od 14. marta 2014. i svi ostali porezi. Troškovi dostave su navedeni na web stranici www.nadahome.it.

Cijena koju plaća Kupac je ona koja je na snazi ​​pri sklapanju ugovora.

2.2. Ako je objavljena pogrešna cijena, Nada Home će kontaktirati Kupca kako bi provjerio namjerava li nastaviti s kupovinom proizvoda po ispravnoj cijeni. Ukoliko Kupac ne namjerava nastaviti s kupovinom, ili Nada Home nije u mogućnosti da ga kontaktira, Nada Home će otkazati narudžbu. Nada Home nije u obavezi prodati proizvod po pogrešnoj cijeni ako je grešku Kupac znao prema uobičajenoj pažnji. Sve informacije o cijenama dostupne su na web stranici www.nadahome.it ili kontaktiranjem Službe za korisnike.

3. NAČIN KUPOVINE I PLAĆANJA

3.1. Nada Home može, prema vlastitom nahođenju i bez ikakve odgovornosti prema Kupcu, odbiti prijedlog kupovine primljen od Kupca. Ukoliko Kupac namjerava kupiti proizvode koji više nisu dostupni, Nada Home će obavijestiti Kupca. Kupac može sačekati bilo kakvu dostupnost ili otkazati narudžbu.

3.2. Kupac može platiti (a) PayPal-om ili kreditnim karticama; (b) bankovni transfer (c) pouzećem; (d) Amazon Pay. U slučaju plaćanja PayPal-om ili kreditnom karticom, Nada Home će isporučiti proizvode tek nakon što dobije autorizaciju plaćanja, a u suprotnom neće nastaviti s isporukom.

U slučaju plaćanja pouzećem, Nada Home će normalno isporučiti proizvode u roku od 2 radna dana od narudžbe. Plaćanja čekom se ne prihvaćaju.

U slučaju plaćanja bankovnim transferom, narudžba će biti poslana nakon što transfer bude knjižen na našu banku.

U slučaju neplaćanja u roku od 3 radna dana od potvrde narudžbe, narudžba će biti poništena, a proizvodi će biti pušteni u prodaju.

 3.3. Dodatne informacije o načinima plaćanja dostupne su ako kontaktirate Nada Home ili na web stranici www.nadahome.it., Sekcija plaćanja.

4. ISPORUKA PROIZVODA

4.1. Nada Home isporučuje proizvode na cijeloj teritoriji Italije, uključujući San Marino i Vatikan. Dodatne informacije dostupne su ako kontaktirate Nada Home ili na web stranici www.nadahome.it Sekcija za otpremu. Nada Home uglavnom isporučuje u roku od 1-2 radna dana sa ekspresnom dostavom i 4/5 radnih dana sa standardnom dostavom (radni dani, subote i nedjelje isključuju) od prijema uplate (u slučaju plaćanja PayPal-om/kreditnom karticom/bankovnim transferom) ili iz narudžbe (u slučaju plaćanja pouzećem).

4.2. Proizvodi obuhvaćeni jednom narudžbom ne mogu se isporučiti na različite adrese i platiti različitim načinima plaćanja.

Nada Home vrši isporuku na adresu koju je Kupac naveo prilikom naručivanja.

 4.3. Rizik gubitka ili oštećenja proizvoda prelazi na Kupca kada ovaj, nakon isporuke, materijalno preuzme robu.

5. GARANCIJE I POMOĆ

 5.1. Svi proizvodi koji se prodaju uživaju zakonsku garanciju usklađenosti predviđenu članovima 128 i dalje. Kodeksa potrošača koji pokriva svaki nedostatak usklađenosti kupljenih artikala, koji postoji u trenutku isporuke i koji se javlja u roku od 2 godine od isporuke. Svi nedostaci ili oštećenja uzrokovani slučajnim događajima ili odgovornošću Kupca za korištenje proizvoda koji nisu u skladu s njihovom namjenom, ili efektom normalnog habanja, isključeni su iz nedostataka usklađenosti i, stoga, iz zakonske garancije.
Kupac može zatražiti od prodavca, po svom izboru, da popravi ili zameni robu, u oba slučaja besplatno, osim ako je traženi pravni lek nemoguć ili nameće nesrazmerne troškove prodavcu.
Kupac potrošač ima pravo na srazmjerno smanjenje cijene ili na raskid kupoprodajnog ugovora, u skladu sa odredbama čl. 135 bis, stav 4, Kodeksa potrošača, a posebno ako: prodavac nije izvršio popravku ili zamenu u skladu sa uslovima predviđenim Zakonom o potrošačima, ili je odbio da dovede robu u usaglašenost; ako je nedostatak usklađenosti toliko ozbiljan da opravdava trenutno smanjenje cijene ili raskid ugovora; ako dođe do neusaglašenosti uprkos pokušaju prodavca da vrati usaglašenost robe; ako je prodavac izjavio (ili je to jasno iz okolnosti) da neće nastaviti sa vraćanjem usaglašenosti robe u razumnom roku ili bez neugodnosti.
Potrošač nema pravo da raskine ugovor ako je nedostatak usklađenosti manji.
Da bi imao koristi od ove garancije, kupac mora prijaviti neusklađenost sa komunikacijom upućenom prodavcu u kojoj se navode pronađeni nedostaci i nedostaci.
Osim ako se ne dokaže suprotno, pretpostavlja se da je bilo koji nedostatak usklađenosti koji se dogodi u roku od godinu dana od trenutka isporuke robe već postojao tog datuma, osim ako ova hipoteza nije u skladu s prirodom robe ili s prirodom kvara. usklađenost.

6. OBAVEZE KUPCA

 6.1. Kupac izjavljuje i garantuje: (i) da je punoletan; (ii) da su podaci koje isti daje za izvršenje Ugovora tačni i istiniti

7. PRAVO POTROŠAČA NA ODSTUP

7.1. Nada Home želi da njegovi kupci budu zadovoljni kupljenim proizvodima. Kupac, ako je potrošač u skladu sa čl. 3. Kodeksa potrošača, imate pravo da odustanete od ugovorenog ugovora, bez ikakvih kazni i bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada vi ili treća strana koja nije prevoznik i koju ste vi odredili steknete fizički posjed robe ili, u slučaju više robe naručene jednom narudžbom i isporučene odvojeno, prestaje nakon 14 dana od dana kada vi ili treća strana, osim prijevoznika i koju ste vi odredili, steknete fizički posjed poslednje dobro. Kupac može ostvariti pravo na odustajanje tako što ga saopšti (u prethodno navedenom roku) telefonom tako što će kontaktirati Službu za korisnike na +39.08119041800 ili na e-mail adresu servizioclienti@nadahome.it. Kupac ima pravo odustati od ugovora pod uslovom da je proizvod vraćen u suštini netaknut. Kupac koji namjerava iskoristiti pravo na odustajanje mora poslati proizvode u Nada Home (u prethodno navedenom roku) na adresu, slijedeći upute sadržane u njoj. U skladu sa članom 59. Kodeksa potrošača, Kupac nema pravo na odustanak u slučaju isporuke proizvoda po mjeri ili jasno personaliziranih proizvoda.

7.2. Povrat proizvoda putem najavljenog ostvarivanja prava na raskid uključuje povrat iznosa kupljenog proizvoda e

troškove slanja i vraćanja proizvoda. Odgovorni ste samo za smanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onoga što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionisanja robe. Nadoknada će se izvršiti bez nepotrebnog odgađanja, au svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana obavijesti o povlačenju. Povraćaj sredstava će se obično izvršiti koristeći isti način plaćanja koji koristi Kupac; U slučaju plaćanja po dostavi, povraćaj novca će se izvršiti bankovnim transferom (u tom slučaju kupac mora dostaviti Nada Home bankovne podatke). Dodatne informacije o proizvodima i relativnim garancijama dostupne su na web stranici www.nadahome.it, odjeljak Povrat i povrat novca.

7.3. Ako strane nameravaju da se žale redovnom sudskom organu, nadležan je sud u mestu prebivališta ili boravišta potrošača po izboru, obavezno u skladu sa čl. 33, stav 2, slov. u) Zakonske uredbe 206/2005.

7.4. Potrošači koji borave u Evropi su obaviješteni da je Evropska komisija postavila online platformu koja pruža alternativni alat za rješavanje sporova. Ovaj alat može koristiti europski potrošač da na nesudski način riješi bilo koji spor koji se odnosi na ugovore o prodaji roba i usluga koji su ugovoreni na mreži i/ili proizlaze iz njih. Shodno tome, ako ste potrošač sa sjedištem u Europi, možete koristiti ovu platformu za rješavanje bilo kojeg spora koji proizlazi iz online ugovora navedenog na ovoj stranici. Evropska ODR platforma dostupna je na sljedećem linku: https://webgate.ec.europa.eu/odr

8. OPĆE ODREDBE

 8.1. Nada Home može ustupiti sva ili dio prava i obaveza koje proizilaze iz ovog Ugovora trećim licima.

 8.2. Nada Home zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, bez prethodne najave i ne dovodeći u pitanje prodaju obavljenu prije takvih izmjena. Sve promjene stupaju na snagu od datuma kada će biti saopštene javnosti i primjenjivat će se na prodaju izvršene nakon tog datuma. Najnovija ažurirana verzija Općih uvjeta dostupna je na web stranici www.nadahome.it.

 8.3. Lične podatke Kupca Nada Home obrađuje u skladu sa odredbama Informacija o obradi podataka, koje su dostupne na web stranici www.nadahome.it, odjeljak o privatnosti.

 8.4. Ovaj Ugovor podliježe italijanskom zakonu.

 8.5. Nada Home srls pridržava al kod etički Udruženja Italijanski del trgovina Elektronski dostupan al prateći veza:
https://www.aicel.org/codice-etico-dei-merchant-aicel

 8.6. Služba za korisnike dostupna je od ponedjeljka do petka od 9:00 do 18:00 (osim radnim danima) na 08119041800 ili na e-mail adresu servizioclienti@nadahome.it. Također možete kontaktirati Nada Home poštom na adresi Nada Home Customer Service, Via Armando Diaz, 171 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na).